Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru iulie, 2013

Autoritatile locale stimulate pentru amendarea proprietarilor care nu au polita obligatorie de asigurare a locuintelor

miercuri, iulie 31, 2013 5:28

Legea nr. 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor (publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456, din 24 iulie 2013) modifica modul de distribuire a sumelor de bani incasate din amenzile percepute celor care nu isi incheie o polita obligatorie de asigurare a locuintelor. Din 27 iulie, amenzile contraventionale constituie venituri la bugetul de stat in cota de 40%, iar restul de 60% se duc la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul.
Vechea reglementare stabilea ca aceste amenzi constituiau venituri la bugetul de stat in cota de 40%, catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor – 40% iar restul de 20% se duceau la bugetul autoritatilor locale.
Prin marirea procentului care ramane la bugetul autoritatilor locale, acestea sunt stimulate in aplicarea amenzilor.

Legea introduce si un nou document: certificatul de asigurare – document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa respectivă, eliberat împreună cu poliţa de asigurare PAD.
Astfel, incepand cu 27 iulie, dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD sau certificatul de asigurare.

In cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.

PRESEDINTE
Mihai Mereuta

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Invitatie seminar cu tema: ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE LOCUIT – CONDITII SI OPORTUNITATI!

miercuri, iulie 31, 2013 5:27

In cadrul seminariilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, joi, 01.08.2013, ora 11.00, Sala de Seminar de la Sphera (str. Sg. Nutu Ion nr. 44 Sectorului 5 Bucuresti – sediul Ligii Habitat), are loc Seminarul cu tema: ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE LOCUIT – CONDITII SI OPORTUNITATI!
Dezbaterile  vor viza:

 • Administrarea imobilelor de catre persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, societati comerciale (inclusiv cele infiintate de catre administratia publica locala); Relatia asociatiilor de proprietari cu acestea;
 • Obligatiile reprezentantilor asociatiilor de proprietari cu privire la administrarea imobilelor:
 • Propuneri de modificare a legislatiei;

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai SOCIETATILOR IN DOMENIU, PREFECTURII MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIEI GENERALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
 • INVITATI PERMANENTI: APA NOVA BUCURESTI, RADET BUCURESTI, 3D ROMANIA
 • Specialisti in domeniu;
Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Reabilitarea termica sau consolidarea antiseismica, nu trebuie sa duca la cresterea impozitului pe cladiri!

sâmbătă, iulie 27, 2013 13:11

Pe 22 iulie au intrat in vigoare noi prevederi privind impozitul pe cladiri introduse prin Legea 238/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013.
Aceasta lege completeaza prevederile privind impozitul pe cladiri de la art. 251 si anume:
   (81) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitecturalambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Prin actualizarea anului terminarii cladirii se pot pierde bonusurile prevazute la art 251:
   (7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
   a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
   b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Nu este admisibil ca in loc sa se introduca facilitati fiscale pentru proprietarii care in vestesc in cladiri, acestia sa fie pedepsiti prin majorarea impozitului!

Reamintim ca Romania este stat membru al Uniunii Europene, avand o serie de obligatii extrem de serioase legate de cresterea eficientei energetice. Fondul locativ din Romania este unul dintre cei mai mari consumatori de resurse energetice. Starea proasta a cladirilor, incoerenta guvernamentala, descurajarea initiativelor de eficienta energetica si, nu in ultimul rand, nivelul scazut al veniturilor populatiei afecteaza sansa ca Romania sa indeplineasca obligatiile asumate ca stat membru UE si sa se inscrie in randul tarilor civilizate.

Atragem atentia ca legiferarea trebuie facuta pentru si impreuna cu cetatenii, nu impotriva lor!

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Comunicat

marți, iulie 23, 2013 14:34

Cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietarinu mai sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
Acest tip de cerere va fi taxat, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29/06/2013), cu 20 de lei.
A ramas scutita de taxa de timbru acţiunea asociaţiei de proprietari impotriva oricarui proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

PRESEDINTE
Mihai Mereuta

Ordonanţă de urgenţă nr. 80 din 26/06/2013

   Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu 20 lei.
   Art. 29. – (1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la:
   l) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru.
   Art. 57. – (1) În cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, instanţa de judecată va solicita extras de carte funciară pentru bunurile imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale şi dovada debitelor la zi ale cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.
   (2) Dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Lege nr. 230 din 06/07/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

   Art. 20. – (1) Proprietarii care îşi înstrăinează apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.
   (2) Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare fără o adeverinţă din partea sociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. Actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestei obligaţii sunt nule de drept.
   (3) În cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari, înstrăinarea proprietăţii se poate face numai dacă se introduce în contract o clauză privitoare la preluarea datoriilor de către cumpărător.
   Art. 50. – (1) Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
   (2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.
   (3) Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.
   Art. 51. – (1) Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.
   (2) Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă. Privilegiul se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.
   (3) Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxă de timbru.

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITATIE SEMINARUL: CONVENŢIILE DE FACTURARE INDIVIDUALĂ IN CAZUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

marți, iulie 23, 2013 14:28

In cadrul seminariilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, joi, 25.07.2013, ora 11.00, la Sala de Seminar de la Sphera (str. Sg. Nutu Ion nr. 44 Sectorului 5 Bucuresti – sediul Ligii Habitat), are loc Seminarul cu tema: CONVENŢIILE DE FACTURARE INDIVIDUALĂ IN CAZUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE!

Dezbaterile vor viza:

 • Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 05/03/2013) si cele ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 08/02/2013);
 • Obligaţiile autoritatilor locale;
 • Obligatiile ANRSC;
 • Obligatiile utilizatorilor; de obţinere a unui certificat de performanţă energetică şi în alte cazuri decât la construcţia, vânzarea sau închirierea unei clădiri

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai ANRSC, AMRSP, ANB, PREFECTURII MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIEI GENERALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
 • INVITATI PERMANENTI: APA NOVA BUCURESTI, RADET BUCURESTI, 3D ROMANIA
 • Specialisti in domeniu;
Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITATIE: Seminar OBLIGAŢII NOI PRIVIND PERFORMANŢA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI!

marți, iulie 16, 2013 5:33

In cadrul seminariilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, joi, 18.07.2013, ora 11.00, la Sala de Seminar de la Sphera (str. Sg. Nutu Ion nr. 44 Sectorului 5 Bucuresti – sediul Ligii Habitat), are loc Seminarul cu tema: OBLIGAŢII NOI PRIVIND PERFORMANŢA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI!

Dezbaterile vor viza:

 • Noile obligaţii privind performanţa energetică a clădirilor valabile din 19 iulie 2013, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 159/2013 de modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, lege ce transpune în legislaţia românească Directiva nr. 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor.
 • Obligaţii de obţinere a unui certificat de performanţă energetică şi în alte cazuri decât la construcţia, vânzarea sau închirierea unei clădiri
 • Standarde de performanta energetica;

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai MDRAP / PSC / SOCIETATI IN DOMENIU, PREFECTURII MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIEI GENERALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
 • INVITATI PERMANENTI: APA NOVA BUCURESTI, RADET BUCURESTI, 3D ROMANIA
 • Specialisti in domeniu;

NUMAR LIMITAT DE LOCURI! VA RUGAM SA CONFIRMATI PARTICIPAREA LA: mihai.mereuta@habitaturban.ro, sau fax 021.319.07.99, sau mobil 0744.751.416, sau adresa corespondenta: OP 49, CP 21 Sector 2 Bucuresti. www.habitaturban.ro, www.regenerareurbana.ro
PRESEDINTE: MIHAI MEREUTA – 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro;
DIRECTOR EXECUTIV: TATIANA MUSTEATA – 0726.373.000; tatiana.musteata@habitaturban.ro;
INSPECTOR RESURSE UMANE: HUTAN DANIELA – 0726.949.000; dana.hutan@habitaturban.ro

Acest post a fost postat in categoria: Noutati