Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

UNIUNEA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI CONSTANŢA

luni, iulie 5, 2010 19:18
Postat in Stiri Locale

Este înfiinţată din 22 octombrie 1991 sub denumirea „UNIUNEA JUDEŢEANĂ A ASOCIAŢIILOR DE LOCATARI CONSTANŢA”, în baza Legii Nnr. 21 din 1924.

Astăzi, funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu modificările şi completările ulterioare , sub denumirea de « UNIUNEA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI CONSTANŢA ».

Uniunea

– urmăreşte desfăşurarea unor activităţi în interesul colectivităţii locale ;

– se află în relaţii de colaboarare cu compartimentele pentru sprijinirea şi îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari, înfiinţate în cadrul aparatelor proprii ale consiliilor locale conform Legii 230 din 06 iulie 2007;

– creează cadrul pentru realizarea parteneriatului cu autorităţile publice locale şi centrale;

– este o asociaţie  nonguvernamentală, cu personalitate juridică de drep  privat, fără scop patrimonial, apolitică, întreaga activitate fiind subordonată scopurilor şi obiectivelor legat de sprijinirea şi apărarea drepturilor şi intereselor asociaţiilor de proprietari, îndrumarea ,coordonarea acestora, respectiv comitetelor executive, comisiilor de cenzori şi administratorilor de imobile în relaţiile de orice natură cu autorităţile publice, agenţii economici, în general cu regiile furnizoare – prestatoare de servicii;

– facilitează accesul asociaţiilor de proprietari la resurse private şi publice.

– îşi desfăşoară întreaga activitate pentru îndeplinirea următoarelor

Obiective :

-schimbarea mentalităţii titularilor de apartamente (proprietari sau chiriaşi),membri ai asociaţiilor de proprietari sau nu,pentru a înţelege că aceste comunităţi au ca for conducător adunarea generală a proprietarilor din asociaţiile respective;pentru a înţelege responsabilitatea ce le revine şi necesitatea implicării fiecăruia în viaţa şi activitatea comunităţii din care face parte;

-intensificarea activităţilor pe linie organizatorică astfel încât relaţia : adunare generală – comitet executiv – comisie de cenzori – preşedinte – administrator de imobil să se materializeze şi să funcţioneze legal,pentru a preveni şi rezolva corect multitudinea de probleme obiective sau subiective cu care se confruntă aceste colectivităţi;

-intensificarea demersurilor pentru ca relaţia consumator-furnizor de servicii să fie realizată,la cererea asociaţiilor,direct între fiecare proprietar de spaţiu şi furnizori prin încheierea contractelor (convenţiilor) individuale;

-protejarea asociaţiilor şi în mod implicit a titularilor de apartamente împotriva abuzurilor,ilegalităţilor şi corupţiei,indiferent dacă sunt practicate de autorităţi,regii furnizoare,persoane fizice sau juridice,sau chiar de către comitetele executive ale asociaţiilor,preşedinţii şi administratorii de imobil;

– realizarea condiţiilor tehnice pentru înlăturarea arbitrariului şi discrepanţelor dintre consumurile reale şi cele facturate de către furnizori – sprijinirea acţiunii de contorizare;

– realizarea măsurilor,respectiv dotărilor cu materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi de securitate a persoanelor şi apartamentelor,de asigurare şi reasigurare colectivă;

– realizarea la nivelul localităţilor a serviciilor de intervenţie,cu program nonstop,pentru a preveni şi repara operativ avariile la instalaţiile interioare ale blocurilor;

– intervenţii la nivelul administraţiilor publice locale pentru consolidarea blocurilor avariate de cutremure sau cu structurile de rezistenţă afectate de cauze obiective sau subiective;

– sprijinirea asociaţiilor în valorificarea unor resurse de venituri(publicitate,închirieri de spaţii,alte servicii);

– îndrumarea asociaţiilor pentru luarea măsurilor de salubrizare şi curăţenie interioară şi exterioară,spaţii verzi,protecţia mediului.

Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus :

– înfiinţează filiale ale UAPC şi ajută la înfiinţarea de federaţii ale asociaţiilor de proprietari în localităţile judeţului Constanţa,unde există cel puţin trei asociaţii de proprietari;

– asigură cadrul organizatoric permanent , la sediul uniunii, cu program adecvat solicitărilor;

– acordă consultanţă şi face instructaje pe linie organizatorică,juridică,financiară şi tehnică;

– organizează seminarii de instruire pentru preşedinţii de asociaţii, comisiile de cenzori şi administratorii de imobile;

– prestează servicii de natură organizatorică,juridică şi tehnică,execută controale şi verificări financiare(tematice sau de fond) la cererea asociaţiilor sau a autorităţilor;

– menţine o legătură permanentă cu regiile sau societăţile furnizoare sau prestatoare de servicii,pentru apărarea intereselor asociaţiilor.

ORGANELE uniunii sunt : conferinţa Judeţeană; consiliul director; comisia de cenzori; preşedintele uniunii.

Conducerea permanentă a uniunii este asigurată de către CONSILIUL DIRECTOR care are următoarea componenţă :  un preşedinte (Marcel Dragu); un vicepreşedinte (Stelică Dumitru);  patru şefi de compartimente : organizatoric (Mihai Ulmeanu), juridic (Florica Ganea), financiar (Constantin Danciu) şi ethnic (Niculae Stan); cinci membri ( Vlad Urse, Rodica Badic, Ionica Cristea, Nicolae Martin, Georgeta Ariciuc); doi membri supleanţi (nenominalizaţi).

Hotărârile consiliului director se constituie în recomandări şi sunt aplicate de asociaţiile de proprietari, filialele şi federaţiile  membre sau afiliate numai prin consens, singura autoritate în măsură să hotărască fiind organul conducător al acestora.

Consiliul director are APARAT FUNCŢIONAL, constituit din persoane angajate cu contracte sau convenţii civile, pe următoarele funcţii : secretar; contabil; responsabil de presă; şef seminarii; secretar seminarii; lectori; specialişti în compartimentele de specialitate; casier.

MEMBRII UAPC sunt: asociaţiile de proprietari de pe teritoriul municipiului Constanţa, înscrise în UAPC (650 la 30 06 2010); asociaţii de proprietari din localităţile Ovidiu, Eforie, Techirghiol, Cernavoda, Hârşova înscrise direct în UAPC; filialele locale de asociaţii de proprietari înfiinţate de UAPC în localităţile judeţului Constanţa; federaţiile de asociaţii de proprietari din localităţile judeţului Constanţa, cu personalitate juridică proprie, afiliate la UAPC.

FEDERAŢII AFILIATE :

Federaţia Asociaţiilor de Proprietari Mangalia : Preşedinte Vlad Urse;

Federaţia Asociaţiilor de Proprietari Năvodari : Preşedintă Rodica Badic;

Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Medgidia : Preşedintă Ionica Cristea.

|