Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

SCRISOARE ABROGARE LEGEA 196/2018

joi, octombrie 11, 2018 9:57
Postat in Noutati

Către:     Guvernul României
Doamnei Vasilica – Viorica DĂNCILĂ – prim-ministru

Stimată doamnă,

Având în vedere

 • problemele multiple, de o gravitate excepțională, ce sunt generate de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 30/07/2018)
 • semnalele nenumarate primite de la membrii si reprezentantii asociatiilor de proprietari,
 • solicitarea unanima a reprezentantilor asociatiilor de proprietari, intruniti in Conferinta nationala din data de 06.10.2018

solicitam abrogarea acestei legi si demararea unui proces amplu de consultare a membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari pentru adoptarea unor noi reglementari.
Vă stăm la dispoziție pentru a va prezenta problemele generate de aceasta lege care va duce la desfiintarea asociatiilor de proprietari. Prin dialog real putem pune bazele unor reglementari rationale, conforme cu realitatea, aplicabile, care sa ajute asociatiile de proprietari si sa nu duca la desfiintarea acestora.
Dialogul si argumentele rationale ar trebui sa fie suficiente pentru a corecta deciziile gresite!
Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat și vă asiguram de deplina noastra considerație.

Mihai Mereuta

Presedinte

LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LOCUINŢE
CASA PLUS

ANEXA 1

Observatii / Discutii in timpul Conferintei Nationale a Asociatiilor de Proprietari din 06.10.2018

 • Sanctiuni si obligatii aberante legate de reconstituirea cărţilor tehnice (costuri foarte mari pentru asociaţii!) fara sanctionarea acelora ce aveau obligatia predarii acestora.
 • In ansamblu ei legea duce la subordonarea asociatiilor de in relatia cu primariile. Aspecte de neconstitutionalitate si discriminare legate de atestat
   • atestat la 4 ani – conotatie politică
 • Obligatii, atributii si … griji prevazute pentru presedinte / membrii comitet, dublate de amenzi aberante stabilite in baza unor motivatii ce pun alesii asociatiilor la mila organului de control.
   • Afisarea incheierii in aceeasi zi
   • se impune preşedintelui de a ţine cartea de imobil în contradicţie cu legea în vigoare
   • se limitează dreptul preşedintelui de a delega pe o perioadă mai mare de 90 zile
   • se cere preşedintelui să afişeze programul de încasări, când acest lucru îl face administratorul
 • Abundenta unor prevederi existente in legislatia conexa (constructii, evidenta populatiei, servicii publice etc).
 • Conditionarea notificarii debitelor de atingerea cuantumului egal cu salariul minim brut pe ţară întârzie nejustificat acesta actiune.
 • Aberatii care afecteaza in echipa- un singur cont bancar / plati doar prin cont / plafonul de 1000 lei
 • Respectarea condtiilor pentru ca adunarea generala sa fie statutara este imposibila- scrisorile recomandate – unde?
 • Prevederea ca hotărârile adunării generale să se consemneze doar în timpul şedintei şi sa fie semnate de toţi proprietarii este nerealista. Asociaţia nu are calculator şi imprimantă pentru a redacta o hotărâre. Cine stă până la sfârşitul şedinţei pentru a semna?
 • Prevedere … doar din obsesia de a limita / reglementa excesiv – limitarea la 5 a numărului de membri în comitetul este la asociaţii mari, cu mai multe scări.
 • Nerealist să impui şedinţă de comitet în fiecare lună, convocator cu 5 zile înainte şi să se impună prezenţa cenzorului.
 • Avizul de legalitate / asigurarea legalitatii de catre un absolvent de studii economice
 • In ansamblu ei legea transforma membrii / membrii comitetului in reclamagii
 • Condamnarea la locul de munca prin lege – se incalcă dreptul unui ales de a demisiona
 • Obligativitatea afişarii la avizier a unui volum prea mare de documente, într-un spaţiu insufficient
 • Incalcarea GDPR prin solicitarea datelor personale ale aleşilor şi ale administratorului
 • Incalcarea drepturilor ONG de a face activităţi de administrare
 • Termene prea lungi pentru plata cheltuielilor, incasarea cotelor, aplicarea penalitatilor, necorelate cu fondul de rulment si cu termenele la care furnizorii stabilesc penalitati.
 • Termene prevazute pentru atributii ale autoritatilor fara sa se intrevada cea mai mica sansa sa fie respectate


ANEXA 2

In afara de numeroase observatii ce privesc prevederi excesiv de birocratice, nenecesare si neoportune mentinute de lege contrar observatiilor facute de Liga Habitat pana la aprobare, va supun atentiei doua prevederi neconstitutionale ale legii 196/2018 de o gravitate deosebita, ale art. 2 pct e), ale art. 10 alin (5) si (6), precum si ale art. 100 alin (3) si (4) si ale art. 101 alin (3).
1.       Neconstitutionalitatea prevederilor art. 2 alin e), precum si a art. 10 alin (5) si (6) din Legea 196/2018
 Se citeaza mai jos prevederile criticate:
"Art. 2. În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 
e) atestat – actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local;"
"Art. 10 …
(4) Compartimentele prevăzute la alin. (1) exercită controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociației de proprietari.
(5) La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
(6) Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente: 
a) certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f); 
b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară; 
c) cazierul fiscal."
MOTIVATIE
Atestarea de catre primar in baza unei hotarari a consiliului local a administratorilor de condominii este in contradictie cu prevederea art. 121 al (2) din Constitutie care stabileste, citez: "Consiliile locale si primarii functioneaza, în conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase." Prevederile art 2 alin e) si art. 10 alin (5) si (6) din Legea 196/2018 contravin si prevederilor art. 44 din Constitutie privind dreptul la proprietate privata care este garantat.
Ori administrarea unei asociatii private cum e asociatia de proprietari a unui condominiu format din proprietati private si proprietari privati, nu poate constitui o treaba publica pe care sa o decida primarul si consiliul local!
Prevederile art. 2 lit e) constituie astfel o imixtiune inadmisibila in organizarea unei asociatii private cum este asociatia de proprietari, prin care autoritatile publice locale preiau o functie de gestiune interna a unei asociatii private, fapt ce contravine rolului stabilit de constitutie al autoritatilor publice locale de a gestiona treburile publice.
Autoritatea publica poate avea un rol doar in a verifica legalitatea functionarii asociatiilor de proprietari, si aceasta doar in cazul unei solicitari a unui membru al unei asociatii de proprietari, ca prima veriga in medierea si eventual rezolvarea conflictelor din interiorul asociatiilor de proprietari, fapt pentru care din art. 10 alin (4) trebuie eliminata sintagma "din oficiu" cu privire la controlul exercitat de compartimentele specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din aparatul de specialitate al primarului
Consider astfel ca era suficienta prevederea art. 2 alin f) prin care este stabilita conditia ca administratorul sa aiba certificat de calificare profesionala. Insa alegerea administratorului, cu respectarea acestei prevederi, nu poate fi decat o atributie exclusiva a asociatiei, reprezentand o activitate de gestiune interna a unei asociatii private.

2.       Neconstitutionalitatea prevederilor art. 100 alin (3) si (4) si a art. 101 din legea 196/2018.
Se citeaza mai jos principalele prevederi criticate:
"Art. 100 …
(3) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), asociația de proprietari constituită la nivelul ansamblului rezidențial, respectiv proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidențial predă autorității administrației publice locale, în termen de 6 luni de la finalizarea lucrărilor de construcții, cu titlu gratuit, rețelele comune și terenul aferent până la branșamentele imobilelor din ansamblul rezidențial, în vederea preluării în administrare și exploatare a acestor rețele de către furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ-teritorială respectivă. În cazul asociaților de proprietari constituite la nivelul ansamblurilor rezidențiale, decizia de predare în administrare se face cu acordul scris al tuturor proprietarilor.
(4) În cazul ansamblurilor rezidențiale finalizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidențial predă autorității administrației publice locale, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu titlu gratuit, rețelele comune și terenul aferent până la branșamentele imobilelor din ansamblul rezidențial, în vederea preluării în administrare și exploatare a acestor rețele de către furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ- teritorială respectivă."
MOTIVATIE
In conformitate cu definitiile din lege, a unui condominiu (art. 3 alin (3) din legea 196/2018), a ansamblului rezidential ce constituie un condominiu, a cotei-parti indivize, a partii comune si a unitatii de proprietate imobiliara (art. 2 lit b), l), p) si w) din legea 196/2018), precum si in conformitate cu scopul constituirii de asociatii de proprietari, acela de a exercita drepturile si obligatiile ce le revin proprietarilor asupra proprietatii comune, ce constituie chiar obiectul legii (art. 3 alin (1)), existenta partii comune aflata in coproprietate fortata face imposibila separarea acesteia de proprietatea individuala, fapt de altfel precizat corect si in coerenta cu celelelate prevederi si de art. 4 alin (2) din Legea 196/2018.
Prevederile art. 100 alin (3) si (4) din legea 196/2018 contravin insa flagrant cu toate aceste prevederi enumerate mai sus, prin faptul ca stabileste "predarea autorității administrației publice locale, cu titlu gratuit, a rețelelor comune și a terenului aferent până la branșamentele imobilelor din ansamblul rezidențial", adica se permite separarea partii comune aflate in proprietate indiviza de proprietatea individuala, ceea ce practic mai inseamna si desfiintarea condominiului – ansamblului residential, intrucat fara parte comuna nu mai este condominiu!
In cazul existentei asociatiei de proprietari (cazul de la art. 100 (2) lit a)), coexistenta prevederii art. 100 (3) cu definitiile citate mai sus si cu prevederea art. 4 (2) constituie o contradictie majora, care echivaleaza ori cu o renuntare fortata la proprietatea comuna, sau mai mult, daca respectam si art. 4 (2) cu o renuntare fortata la proprietate si o desfiintare a condominiului, ceea ce intra in contradictie flagranta cu prevederile art. 44 din Constitutie privind proprietatea privata! Ceea ce este evident neconstitutional!
In situatia art. 100 (2) lit b), pe care o putem intelege doar ca o faza de tranzitie, de la finalizarea constructiei si pana la vanzarea unitatilor de proprietate imobiliara, perioada in care dezvoltatorul imobiliar este inca proprietar al tuturor bunurilor, acest caz nu ar fi trebuit sa faca obiectul legii 196/2018, intrucat pana la vanzare ansamblul residential nu este un condominiu!
Iar cazul intalnit uneori, prin care dezvoltatorul ansamblului nu a vandut odata cu proprietatea individuala si proprietatea comuna aferenta, constituie in sine o incalcare a legii, inclusiv a art. 4 (2) din legea 1996/2018, care ar trebui sanctionata si nu permisa in mod contradictoriu cu prevederile legii 196/2018. Legea ar fi trebuit sa precizeze la acest capitol, al administrarii ansamblurilor rezidentiale, ca este interzisa vanzarea unei proprietati imobilitare fara vanzarea si a proprietatii comune aferente!  In acest caz inadmisibil, al art. 100 (4), corelat cu prevederile la fel inadmisibile ale art. 101 din legea 196/2018, se incala si prevederile legii 51/2006, prin faptul ca se admite ca un dezvoltator imobiliar sa presteze servicii de utilitati publice fara sa aiba statut de operator sau operator regional, fara contract de delegare si prin urmare fara sa respecte rigorile legii si obligatiile de serviciu public!
Pe de alta parte, prevederile art. 101 prin care un dezvoltator imobilar trebuie sa aiba preturi si tarife de servicii avizate de autoritatea de reglementare este un abuz, intrucat dezvoltatorul gestioneaza retele private, fapt ce constituie o alta incalcarea a drepturilor proprietatii private precizate de art. 44 din Constitutie.
Cum insa aceste retele private si alei de acces constituie bunuri commne aferente imobilelor-proprietatilor imobiliare dintr-un condominiu – ansamblu residential, care trebuie vandute odata cu imobilul, dezvoltatorul nu are dreptul de a le separa de proprietatile imobiliare si sa le predea autoritatilor publice locale conform art. 100 (4), fara a incalca atat art. 4 (2) si definitiile din lege, cat si prevederile constitutionale privind proprietatea privata de la art. 44 din Constitutie!
Prevederile art. 100 (3) si (4) sunt nu numai neconstitutionale, dar si generatoare de riscuri pentru autoritatile publice, operatori si utilizatori, precum si generatoare de nemultumiri pentru viitorii utilizatori si operatori, intrucat favorizeaza, prin obligatia predarii retelelor comune si aleilor de acces la autoritatea publica locala, cu titlu gratuit, realizarea de retele de slaba calitate de catre dezvoltatori, fiind dupa predare obligatia operatorului de a remedia defectiunile si slaba calitate a executiei si materialelor, costurile fiind incluse in tarife si transferate apoi pe umerii utilizatorilor si a bugetelor locale, desi in preturile de vanzare ale unitatilor de proprietate imobiliara dezvoltatorii au inclus si costurile asigurarii utilitatilor prin realizarea retelelor si aleilor de acces.
Pe de alta parte proprietarii unitatilor de proprietate imobiliara se vor vedea deposedati de retelele comune si aleile de acces, bunuri platite la cumparare, dar cedate prin prevederile art. 100 (3) si (4) fara despagubire si fara o temeinica justificare de interes public, ceea ce constiutie, repet, o incalcare a art. 44 din Constitutie.
RADU CORNELIU DUMITRESCUANEXA 3

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara
Str. Braşov nr. 8
C.F. 5389228

Consideraţii asupra Legii 196/20.07.2018

Legea 230/2007 care a fost în vigoare până la 28.09.2018 nu a fost nici ea o lege care să sprijine activitatea asociaţiilor de proprietari, motiv pentru care la elaborarea normelor  de aplicare s-a mai incercat să se mai aducă ceva reparaţii.

Imediat au apărut noi proiecte de lege în domeniul locuitului ( legea locuinţei, legea chiriaşilor etc), proiecte care au consumat sume importante plătite unor austrieci,   proiecte care s-au prăfuit.

Dintre cele aproximativ 6 legi care trebuiau să alinieze legislaţia română la legislaţia europeană, ani la rând s-a discutat pe un proiect foarte prost conceput de austrieci, proiect care mereu a fost scos de la naftalină de mai toate guvernele, dar niciun guven nu a conceput un proiect mai sinistru decât actualul guvern.

Spun un proiect/lege sinistru, sinistru pentru că forma votată a fost dictată de factorul politic, în special primarii din asociaţia municipiilor  care au dorit să aibă în subordine asociaţiile de proprietari, pe reprezentatii  lor, atât prin acel atestat cât şi prin stabilirea unor atribuţii exagerate care pot duce oricând la amenzi foarte, foarte mari.

Nu putem să nu observăm şi interesul unor oameni politici care au prevăzut o serie de articole care să asigure obiectul muncii, pentru o serie de firme pe care le controlează.
Cu regret trebuie să arătăm că deşi ani de zile am participat la diverse grupuri de lucru, la diferite ministere, participarea la Comisia de administratie publică a Camerei Deputaţilor, intervenţii la Comisia de administratie publică a Senatului.

Observaţiile noastre chiar dacă pe loc au convins pe cei care redactau proiectul, după redactare am constatat că foarte puţini s-au ţinut de cuvânt legat de ceea ce s-a discutat şi s-a acceptat la discuţie.

În plus, din ţară s-au trimis zeci de mii de scrisori de îmbunătăţire a proiectului de lege, scrisori trimise la grupul parlamentar al PSD, dar nu numai că nu au ţinut cont de ele, dar nici măcar nu s-a primit un răspuns.

La nivel de judeţ s-au purtat discuţii cu organizaţiile şi formaţiunile politice, în special cele de la putere, dar spre surprinderea noastră votul din Parlament, din camera a fost jignitor, un vot împotrivă, al d-nului deputat Ben-Oni Ardelean şi patru abţineri la USR.
În plan local am avut foarte multe intervenţii, atât în presa scrisă, radio, televiziune, reacţiile presei au fost vehemente, dar politicienii doar au promis, în schimb au votat aşa cum a arătat liderul de grup.

Preşedinţii vin şi se plâng că dacă se aplică această lege, asociaţiile vor rămâne fără presedinte, comitet şi cer să facem ceva.

Legea în sine este un atac ordinar la proprietatea privată, încalcă constituţia privind dreptul de asociere  obligănd cetătenii să se asociaze in asociatii de proprietari.

Incalcă drepturile omului prin condamnarea la locul de muncă, obligând o persoană aleasă, care îşi dă demisia, să rămână în funcţie până la alegerea altei persone, cu atât mai grav cu cât se ştie că nimeni nu mai vrea să candideze.

Anulează un curs legal pe care administratorul l-a urmat şi mai anulează un examen pentru atestatul susţinut şi câştigat de administrator. Acum li se cere un curs de calificare greu de urmat şi foarte costisitor.

Legea este discriminatorie, se trece peste legislatia Bancii Naţionale a României care reglementează cum se fac plăţile în numerar în România, dar acum s-a făcut un abuz, statul făcându-se stăpân pe banii nostri prin acel plafon de casă şi prin obligarea la un singur cont şi obligatoriu toţi banii să fie depuşi în cont.

Acum după ce legea a intrat în vigoare, răul extrem a fost făcut de politicienii care ne reprezintă, se pare că tot la ei ar trebui insistat măcar să propună prorogarea termenului şi între timp să se formuleze modificări şi completări.
O altă variantă ar fi încercarea de a ne adresa Avocatului Poporului pentru a contesta la Curtea constituţională.
În cazul când se va ajunge la instanţă va trebui cerută analiza constituţionalităţii legii.

Enumerăm şi câteva exemple concrete din zecile de prevederi absurde:
La art. 3 –obligarea constituirii asociaţiilor de prorietari este anticonstituţională.
La art.8 – obligarea reconstituirii cărţilor tehnice duce la costuri foarte mari pentru asociaţii.
La art.9-10 – se subordonează politicului asociaţiile de proprietari.
La art. 13 – se încearcă oprirea înfiinţării asociaţiilor de proprietari pe scări.
La art. 16 – procesul verbal al şedinţei este document de sine stătător şi nu trebuie să fie anexă la acordul de asociere.
La art. 17 al.6 – stabileste o obligaţie absurdă pentru preşedinte, aceea de a afişa în aceeaşi zi ca şi când el ar fi de gardă.
La art. 20 –   absurd comisioane, birocraţie.
La art.33 al.9 – adăugarea la trei luni şi în cuantum egal cu salariul minim brut pe ţară întârzie nejustificat notarea debitelor în cartea funciară.
La art.48 – adunarea generală reconvocată este foarte greu să fie statutară, solicitând convocator cu semnătura tuturor proprietarilor şi scrisoare recomandată.
La art.49 – prevederea ca hotărârile adunării generale să se consemneze doar în timpul şedintei şi semnată de toţi proprietarii este absurdă, asociaţia nu are calculator şi imprimantă pentru a redacta o hotărâre. Cine stă până la sfârşitul şedinţei pentru a semna?
La art. 54- limitarea numărului de 5 membri în comitetul executiv este absurdă la asociaţii mari, cu mai multe scări.
La art.55 al.1(r) – legea transformă comitetul executiv în reclamagii.
La al.3 – absurd să impui şedinţă în fiecare lună şi convocator cu 5 zile înainte şi să impună prezenţa cenzorului .
La al.8 – se incalcă dreptul unui ales de a demisiona şi îl condamnă la locul de muncă.
La art. 56 (1) – se limitează dreptul preşedintelui de a delega pe o perioadă mai mare de 90 zile.
La art. 57 (i) – se impune ilegal preşedintelui de a ţine cartea de imobil în contradicţie cu legea în vigoare.
La (m) – se cere preşedintelui să afişeze programul de încasări, când acest lucru îl face administratorul.
La (p) – atribuţie absurdă pentru preşedinte când se face obligatoriu prin certificatul de urbanism.
La (r, s) – atribuţiile de afişare la avizier a unui volum prea mare de documente, întrun spaţiu insuficient.
La art.60 – se cer studii în domeniul economic sau juridic pentru cenzor greu de realizat.
La art.61 (e,f) – absurd, controale inopinate la casierie de către cenzor şi că cenzorul asigură legalitatea.
La art. 62 – se încalcă drepturile omului prin solicitarea datelor personale ale aleşilor şi ale administratorului.
La art.64(3) – face imposibilă activitatea administratorului.
La art. 64 (6) – se încalcă drepturile ONG de a face activităţi de administrare.
La art.64(10) – atestat la 4 ani , obligatie politică .
La art.66 al.1(o) – confuz, birocraţie.
La art.66 al.2 – face imposibilă activitatea administratorului, aprobarea adunării generale pentru folosirea fondului de rulment.
La art.67(2) – plăţile şi încasările doar prin cont, absurd.
La art.67(5) – introduce ilegal plafon de casă de 1000 lei.
La art.71,72- chitante separate pentru fonduri.
La art.73 – sumele se depun obligatoriu în cont.
La art.74 (2) – inutil, ce excedent ???
La art. 77, 78 – termene prea lungi pentru plata cheltuielilor necorelate cu fondul de rulment.
La art.79 – atac la proprietatea privată – preemţiune  pentru Primărie.
La art.82 – la repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane s-a uitat de a se include şi consumul de gaz
La art.90 – se vorbeşte de cheltuieli pentru încălzirea proprietăţii individuale, dar s-a omis să se spună după ce criterii de repartizează.
La art.102(1) – sancţiuni absurde literele a, e, l, m.Iniţial la litera e era prevăzută nerespectarea prevederilor prezentei legi şi în loc să scoată complet, au lăsat forma actuală, ceea ce e defapt la fel de grav şi nelegal, neconstituţional.
La al.(5)– limitarea aplicării avertismentului.
La art.104(1) – anticonstituţional,impunând asociere obligatorie.
La art.104(2) – obligă asociaţiile de proprietari existente să se organizeze fără a preciza concret ce se vrea.
La art.105 – se încalcă drepturile omului – date de contact la Primărie.
La art.106 – obligă abuziv administratorii să facă un nou curs, greu de făcut şi costisitor.
La art.108 – se dă un termen de 3 luni pentru standardul ocupaţional, dar până în prezent Liga nu a fost invitată la discuţii.

|