Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Lege nr. 220 din 27/10/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

duminică, noiembrie 9, 2008 17:04

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.(1) Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:

a) reducerea costurilor de producţie, transport şi distribuţie a energiei produse din surse regenerabile de energie, comparativ cu utilizarea combustibililor clasici, fosili şi, implicit, reducerea facturii energetice a diferitelor categorii de consumatori;

b) atragerea în balanţa energetică naţională a resurselor regenerabile de energie, necesare creşterii securităţii în alimentarea cu energie şi reducerii importurilor de resurse primare de energie;

c) stimularea dezvoltării durabile la nivel local şi regional şi crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

d) reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante şi gaze cu efect de seră;

e) asigurarea cofinanţării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie;

f) definirea normelor referitoare la garanţiile de origine, procedurile administrative aplicabile şi racordarea la reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia produsă din surse regenerabile;

g) stabilirea criteriilor de durabilitate ecologică pentru biocombustibili şi alte biolichide.

(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Art. 2. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) biomasă – fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, din silvicultură şi industriile conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane;

c) biolichide – combustibilul lichid utilizat în scopuri energetice şi produs din biomasă;

d) centrală electrică – ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

e) centrală hidroelectrică retehnologizată – centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineşte următoarele condiţii:

are o durată de funcţionare de cel puţin 15 ani de la data punerii în funcţiune;

a fost supusă unui ansamblu de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii de producere;

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Decret nr. 209 din 05/07/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste*)

duminică, noiembrie 9, 2008 17:03

Art. 1. – Se aproba „Regulamentul operatiilor de casa ale unitatilor socialiste” alaturat, care face parte integranta din prezentul decret.

Art. 2. – In baza prevederilor Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste, tinind seama de specificul operatiilor in valuta, de specificul operatiilor de casa, din unele sectoare de activitate, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a decretului de fata se vor emite:

a) normele privind operatiile de casa cu mijloace de plata straine efectuate de unitatile socialiste autorizate – de catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior, cu avizul Ministerului Finantelor;

b) normele privind operatiile de casa efectuate de unitatile Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, ale bancilor specializate si ale celorlalte institutii de credit – de catre centralele acestora, cu avizul Ministerului Finantelor. Pentru bancile specializate si celelalte institutii de credit, aceste norme se elaboreaza si cu avizul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, iar pentru cooperativele de credit normele se vor aviza si de Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara;

c) normele privind operatiile de casa efectuate de unitatile subordonate Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si Ministerului Turismului – de catre ministerele respective, cu avizul Ministerului Finantelor si al Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania;

d) normele privind operatiile de casa efectuate de unitatile economice proprii din strainatate, societati cu capital romanesc 100%, grupuri de santiere, santiere, filiale, agentii si alte unitati similare – de catre Banca Romana de Comert Exterior, cu avizul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si Ministerului Finantelor.


download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Ordonanţă nr. 15 din 23/01/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

duminică, noiembrie 9, 2008 17:01

Art. 1.(1) Agenţii economici care deţin valută în cont şi au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile sunt obligaţi ca într-un termen de 5 zile lucrătoare să o schimbe în lei pentru achitarea datoriilor respective, cu excepţia cazurilor în care există obligaţii de plată la extern cu scadenţă de până la 30 de zile, pentru importuri de producţie şi investiţii, precum şi pentru achitarea ratelor de credit şi a dobânzilor aferente împrumuturilor externe angajate.

(2) Disponibilităţile în lei obţinute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine:

a) plăţi pentru salarii;

b) plata energiei electrice, termice şi a gazelor naturale;

b) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată.

Alineatul 2 a fost modificat prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 131/1996.

Art. 2.(1) Agenţii economici au obligaţia de a prezenta societăţilor bancare cu capital de stat şi privat de la care solicită ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucrătoare înainte de plata chenzinei a doua, o declaraţie privind: situaţia disponibilităţilor în lei şi în valută existente în toate conturile bancare proprii, a datoriilor mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, termică şi gaze naturale, precum şi modul de utilizare a disponibilităţilor care exced necesarului de lichidităţi pentru plata salariilor, în scopul achitării obligaţiilor de plată mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, termică şi gaze naturale.

(2) Declaraţia se va prezenta sub semnătura persoanelor împuternicite să angajeze agentul economic respectiv, care răspund de realitatea datelor prezentate.

(3) La solicitarea eliberării efective a drepturilor salariale, agenţii economici vor prezenta dovada efectuării plăţilor către furnizorii de energie electrică, termică şi gaze naturale, în condiţiile prevăzute la alin. 1.

(4) Nerespectarea prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. 1 şi 3 constituie contravenţii şi atrage după sine sancţionarea managerului sau a preşedintelui consiliului de administraţie, după caz, al agentului economic respectiv, cu amenzi cuprinse între 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei.

(5) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancţionarea directorului unităţii societăţii bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(6) Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declaraţia prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000.000 lei, dacă nu constituie infracţiune, potrivit legii.

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Ordonanţă de urgenţă nr. 174 din 27/11/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

duminică, noiembrie 9, 2008 16:53

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 101 din O.U.G. nr. 187/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 260/2006.

Art. 2.(1) Blocurile de locuinţe-condominii se includ în programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică, denumite în continuare programe anuale.

(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în baza propunerilor stabilite de consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi se aprobă prin ordin al ministrului, în limita resurselor bugetare alocate în acest scop.

(3) Condiţiile de eligibilitate luate în considerare la stabilirea programelor anuale sunt următoarele:

a) existenţa hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de includere a blocurilor de locuinţe-condominii în programele anuale;

b) existenţa convenţiei încheiate de autoritatea administraţiei publice locale cu asociaţia de proprietari, întocmită în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

c) alte criterii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) alte condiţii stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

(4) Principalele criterii avute în vedere la includerea în programele anuale sunt următoarele:

a) vechimea construcţiei, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;

b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat;

c) pierderile termice ale construcţiei în raport cu un consum specific de energie maxim acceptabil, stabilit prin normele metodologice;

d) zona climatică de amplasare;

e) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente;

f) alte criterii stabilite prin normele metodologice

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Ordonanţă de urgenţă nr. 180 din 19/11/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

duminică, noiembrie 9, 2008 16:51

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în aceea că România, la fel ca toate statele membre ale Uniunii Europene, s-a angajat să realizeze reducerea consumurilor de energie la utilizatorii finali, inclusiv în clădiri unde se înregistrează consumul cel mai ridicat pentru încălzire, cu cel puţin 1,5% în fiecare an, respectiv în perioada 2007-2010, comparativ cu media consumului din ultimii 5 ani, cu efect direct asupra reducerii consumurilor energetice primare (combustibili fosili) şi a protecţiei mediului prin reducerea gazelor cu efect de seră.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) alte condiţii stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.”

2. La articolul 2 alineatul (6), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să inventarieze, în vederea includerii în programe anuale, toate blocurile de locuinţe-condominii, pe care le grupează după acelaşi tip de secţiune/proiect-tip sau proiecte unicate;

c) să execute expertiza şi auditul energetic, aferente fiecărui tip de secţiune/proiect-tip inventariat.”

3. La articolul 2 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) să elaboreze proiectul de reabilitare termică, pentru clădirea reprezentativă, aferentă fiecărui tip de secţiune/proiect-tip inventariat;”

4. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) izolarea termică a pereţilor exteriori, a terasei, a planşeului peste subsol/spaţii comerciale situate la parterul/mezaninul clădirii, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, realizarea şarpantelor şi a acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, repararea şi zugrăvirea pereţilor exteriori, inclusiv a parapeţilor, aticelor, pervazelor, soclurilor şi a altor asemenea elemente exterioare clădirii.

b) înlocuirea conductelor de distribuţie pe orizontală şi verticală, a armăturilor cu pierderi, repararea/înlocuirea coşurilor/canalelor de fum, precum şi repararea/înlocuirea cazanelor/arzătoarelor, ce constituie părţi comune ale blocului de locuinţe-condominiu.”

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Lege nr. 234 din 31/10/2008

duminică, noiembrie 9, 2008 16:50

Articol unic. – Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 291), cu următorul cuprins:

„291). organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;”.

2. La articolul 3 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 10)-12), pct. 15), 17), 21), 22), 29), 291), 31) şi pct. 35);”.

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva