Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Ordonanţă nr. 15 din 23/01/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

duminică, noiembrie 9, 2008 17:01
Postat in Arhiva

Art. 1.(1) Agenţii economici care deţin valută în cont şi au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile sunt obligaţi ca într-un termen de 5 zile lucrătoare să o schimbe în lei pentru achitarea datoriilor respective, cu excepţia cazurilor în care există obligaţii de plată la extern cu scadenţă de până la 30 de zile, pentru importuri de producţie şi investiţii, precum şi pentru achitarea ratelor de credit şi a dobânzilor aferente împrumuturilor externe angajate.

(2) Disponibilităţile în lei obţinute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine:

a) plăţi pentru salarii;

b) plata energiei electrice, termice şi a gazelor naturale;

b) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată.

Alineatul 2 a fost modificat prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 131/1996.

Art. 2.(1) Agenţii economici au obligaţia de a prezenta societăţilor bancare cu capital de stat şi privat de la care solicită ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucrătoare înainte de plata chenzinei a doua, o declaraţie privind: situaţia disponibilităţilor în lei şi în valută existente în toate conturile bancare proprii, a datoriilor mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, termică şi gaze naturale, precum şi modul de utilizare a disponibilităţilor care exced necesarului de lichidităţi pentru plata salariilor, în scopul achitării obligaţiilor de plată mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, termică şi gaze naturale.

(2) Declaraţia se va prezenta sub semnătura persoanelor împuternicite să angajeze agentul economic respectiv, care răspund de realitatea datelor prezentate.

(3) La solicitarea eliberării efective a drepturilor salariale, agenţii economici vor prezenta dovada efectuării plăţilor către furnizorii de energie electrică, termică şi gaze naturale, în condiţiile prevăzute la alin. 1.

(4) Nerespectarea prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. 1 şi 3 constituie contravenţii şi atrage după sine sancţionarea managerului sau a preşedintelui consiliului de administraţie, după caz, al agentului economic respectiv, cu amenzi cuprinse între 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei.

(5) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancţionarea directorului unităţii societăţii bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(6) Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declaraţia prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000.000 lei, dacă nu constituie infracţiune, potrivit legii.

download

|