Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Lege nr. 220 din 27/10/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

duminică, noiembrie 9, 2008 17:04
Postat in Arhiva

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.(1) Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:

a) reducerea costurilor de producţie, transport şi distribuţie a energiei produse din surse regenerabile de energie, comparativ cu utilizarea combustibililor clasici, fosili şi, implicit, reducerea facturii energetice a diferitelor categorii de consumatori;

b) atragerea în balanţa energetică naţională a resurselor regenerabile de energie, necesare creşterii securităţii în alimentarea cu energie şi reducerii importurilor de resurse primare de energie;

c) stimularea dezvoltării durabile la nivel local şi regional şi crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

d) reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante şi gaze cu efect de seră;

e) asigurarea cofinanţării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie;

f) definirea normelor referitoare la garanţiile de origine, procedurile administrative aplicabile şi racordarea la reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia produsă din surse regenerabile;

g) stabilirea criteriilor de durabilitate ecologică pentru biocombustibili şi alte biolichide.

(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Art. 2. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) biomasă – fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, din silvicultură şi industriile conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane;

c) biolichide – combustibilul lichid utilizat în scopuri energetice şi produs din biomasă;

d) centrală electrică – ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

e) centrală hidroelectrică retehnologizată – centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineşte următoarele condiţii:

are o durată de funcţionare de cel puţin 15 ani de la data punerii în funcţiune;

a fost supusă unui ansamblu de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii de producere;

download

|