Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Lege nr. 50 (r2) din 29/07/1991

duminică, noiembrie 9, 2008 16:48

CAPITOLUL I
Autorizarea executării lucrărilor de construcţiiArt. 1.(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi.

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

Art. 2.(1) Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

(2) Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

(3) Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, care se execută în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora;

b) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora;

c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi…….

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Lege nr. 260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

duminică, noiembrie 9, 2008 16:47

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementează:

a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor;

c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă – au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune;

b) dezastru natural – cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundaţii, ca fenomene naturale;

c) tipuri de locuinţe:

tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD – înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în contractul de asigurare;

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Ghid din 23/10/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 03/11/2008 Ghid de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

duminică, noiembrie 9, 2008 16:45

Prezentul ghid de finanţare furnizează informaţii privind completarea cererilor de înscriere în Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, denumit în continuare Program, a cererilor de finanţare pentru proiecte, precum şi desfăşurarea programului de finanţare. Ghidul de finanţare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite de către solicitantul finanţării, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul prevăzut şi desfăşurarea programului de finanţare.CAPITOLUL I
GeneralităţiARTICOLUL 1
Obiectul ProgramuluiObiectul Programului îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, beneficiari fiind operatorii economici, composesoratele, ocoalele silvice, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile şi instituţiile de învăţământ, persoanele fizice, asociaţiile de locatari şi organizaţiile neguvernamentale.

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Ordin nr. 1339 din 23/10/2008 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

duminică, noiembrie 9, 2008 16:44

În baza art. 131 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi

Bucureşti, 23 octombrie 2008.

Nr. 1.339.

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Lege nr. 200 din 21/10/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

duminică, noiembrie 9, 2008 16:43

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 15, articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. – (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:

a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, drepturi de autor, precum şi venituri primite în baza unor convenţii civile sau contracte de colaborare;

c) participarea salariaţilor la profit.

(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.”

2. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Ordin nr. 483 din 29/09/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

duminică, noiembrie 9, 2008 16:24

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. g) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, şi al art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei termice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.(1) Modificarea contractelor existente de furnizare a energiei termice se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin, cu respectarea dispoziţiilor acestuia.

(2) În situaţia nemodificării contractelor în termenul prevăzut la alin. (1), se aplică prevederile contractului-cadru aprobat prin

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva