Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru noiembrie, 2008

Ordonanţă de urgenţă nr. 180 din 19/11/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

duminică, noiembrie 9, 2008 16:51

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în aceea că România, la fel ca toate statele membre ale Uniunii Europene, s-a angajat să realizeze reducerea consumurilor de energie la utilizatorii finali, inclusiv în clădiri unde se înregistrează consumul cel mai ridicat pentru încălzire, cu cel puţin 1,5% în fiecare an, respectiv în perioada 2007-2010, comparativ cu media consumului din ultimii 5 ani, cu efect direct asupra reducerii consumurilor energetice primare (combustibili fosili) şi a protecţiei mediului prin reducerea gazelor cu efect de seră.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) alte condiţii stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.”

2. La articolul 2 alineatul (6), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să inventarieze, în vederea includerii în programe anuale, toate blocurile de locuinţe-condominii, pe care le grupează după acelaşi tip de secţiune/proiect-tip sau proiecte unicate;

c) să execute expertiza şi auditul energetic, aferente fiecărui tip de secţiune/proiect-tip inventariat.”

3. La articolul 2 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) să elaboreze proiectul de reabilitare termică, pentru clădirea reprezentativă, aferentă fiecărui tip de secţiune/proiect-tip inventariat;”

4. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) izolarea termică a pereţilor exteriori, a terasei, a planşeului peste subsol/spaţii comerciale situate la parterul/mezaninul clădirii, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, realizarea şarpantelor şi a acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, repararea şi zugrăvirea pereţilor exteriori, inclusiv a parapeţilor, aticelor, pervazelor, soclurilor şi a altor asemenea elemente exterioare clădirii.

b) înlocuirea conductelor de distribuţie pe orizontală şi verticală, a armăturilor cu pierderi, repararea/înlocuirea coşurilor/canalelor de fum, precum şi repararea/înlocuirea cazanelor/arzătoarelor, ce constituie părţi comune ale blocului de locuinţe-condominiu.”

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Lege nr. 234 din 31/10/2008

duminică, noiembrie 9, 2008 16:50

Articol unic. – Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 291), cu următorul cuprins:

„291). organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;”.

2. La articolul 3 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 10)-12), pct. 15), 17), 21), 22), 29), 291), 31) şi pct. 35);”.

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Lege nr. 50 (r2) din 29/07/1991

duminică, noiembrie 9, 2008 16:48

CAPITOLUL I
Autorizarea executării lucrărilor de construcţiiArt. 1.(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi.

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

Art. 2.(1) Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

(2) Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

(3) Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, care se execută în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora;

b) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora;

c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi…….

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Lege nr. 260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

duminică, noiembrie 9, 2008 16:47

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementează:

a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor;

c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă – au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune;

b) dezastru natural – cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundaţii, ca fenomene naturale;

c) tipuri de locuinţe:

tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD – înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în contractul de asigurare;

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Ghid din 23/10/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 03/11/2008 Ghid de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

duminică, noiembrie 9, 2008 16:45

Prezentul ghid de finanţare furnizează informaţii privind completarea cererilor de înscriere în Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, denumit în continuare Program, a cererilor de finanţare pentru proiecte, precum şi desfăşurarea programului de finanţare. Ghidul de finanţare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite de către solicitantul finanţării, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul prevăzut şi desfăşurarea programului de finanţare.CAPITOLUL I
GeneralităţiARTICOLUL 1
Obiectul ProgramuluiObiectul Programului îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, beneficiari fiind operatorii economici, composesoratele, ocoalele silvice, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile şi instituţiile de învăţământ, persoanele fizice, asociaţiile de locatari şi organizaţiile neguvernamentale.

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva

Ordin nr. 1339 din 23/10/2008 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

duminică, noiembrie 9, 2008 16:44

În baza art. 131 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi

Bucureşti, 23 octombrie 2008.

Nr. 1.339.

download

Acest post a fost postat in categoria: Arhiva