Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru Iunie, 2016

Curtea Constituţională- posibilitatea de a se stabili un sistem propriu de penalizări reprezintă o măsură adecvată, necesară şi care păstrează un just echilibru între interesul colectiv al proprietarilor şi cel individual, al fiecărui proprietar în parte!

Marti, Iunie 28, 2016 13:05

Referitor la dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, având următorul conţinut: "Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat." Astfel, legiuitorul a permis stabilirea de către asociaţia de proprietari a unui sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, reglementând un maximum cu privire la cuantumul acestora, respectiv de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat, precum şi cu privire la perioada de la care se vor aplica - numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată. Potrivit art. 25 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli de reparaţii ale proprietăţii comune sau pentru alte cheltuieli de natură administrativă.

Curtea constată

 • în cazul unui imobil cu mai multe locuinţe, proprietarii au, pe lângă dreptul de proprietate individuală asupra apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, şi un drept de proprietate comună pe cote-părţi stabilă şi forţată, asupra celorlalte spaţii dintr-un condominiu. Pornind de la această stare de coproprietate forţată asupra părţilor comune ale imobilului, precum şi de la necesitatea reprezentării intereselor proprietarilor în raporturile cu terţii furnizori de servicii, legiuitorul a reglementat posibilitatea înfiinţării asociaţiilor de proprietari, structuri asociative cu personalitate juridică ce au ca scop administrarea, folosirea, întreţinerea şi exploatarea imobilului în interesul tuturor proprietarilor.
 • Din perspectiva scopului anterior menţionat, posibilitatea de a se stabili un sistem propriu de penalizări reprezintă o măsură adecvată, necesară şi care păstrează un just echilibru între interesul colectiv al proprietarilor şi cel individual, al fiecărui proprietar în parte.
 • textul de lege mai sus mentionat instituie o măsură de protecţie a proprietarilor care plătesc la termen cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. În lipsa unei astfel de reglementări, s-ar putea ajunge în situaţia ca aceştia să nu mai beneficieze de serviciile contractate cu terţii ori să suporte penalităţile ce rezultă din neplata la termen a serviciilor de către alţi proprietari. Aşadar, această măsură sancţionează pe de o parte comportamentul culpabil al proprietarilor care nu-şi plătesc la termen cotele de contribuţie, iar, pe de altă parte, protejează colectivitatea, fără a aduce atingere justului echilibru între interesele concurente.
 • referitor la cuantumul penalităţilor Curtea reţine că acesta este rezonabil, legiuitorul instituind un plafon maxim de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma acestora să poată depăşi suma la care s-au aplicat. Tot ca un beneficiu acordat celor care întârzie sau nu plătesc cota de întreţinere, Curtea observă că acestea se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile, care depăşeşte termenul stabilit pentru plată.

Curtea Constituţională

Decizie nr. 207 din 12/04/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 24/06/2016
Decizia nr. 207/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari


Augustin Zegrean

- preşedinte

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Cristina Cătălina Turcu

- magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
   1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Bako Istvan Sandor în Dosarul nr. 11.631/320/2014 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 854D/2015.
   2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
   3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că asupra textelor de lege criticate Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 726 din 16 decembrie 2014.

    C U R T E A,

    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
   4. Prin Încheierea din 23 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 11.631/320/2014, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Excepţia a fost ridicată de Bako Istvan Sandor, într-o cauză având ca obiect pretenţii, respectiv obligarea acestuia la plata cotelor de întreţinere şi a penalităţilor de întârziere.
   5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată că în raporturile dintre proprietari şi diverşi furnizori de utilităţi se aplică prevederile art. 1-6 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. Pe de altă parte, în raporturile dintre asociaţiile de proprietari şi proprietari se aplică art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Disproporţia vădită dintre cuantumul dobânzilor aplicabile aduce atingere art. 44 din Constituţie, prin micşorarea patrimoniului persoanelor fizice.
   6. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, făcând referire la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 726 din 16 decembrie 2014 şi apreciind că prin textul de lege criticat se instituie un cuantum justificat pentru penalizări.
   7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
   8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată arătând, în acest sens, că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 230/2007, toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari. Calitatea de membru al unei asociaţii de proprietari nu are relevanţă sub aspectul participării la cheltuielile comune, obligaţie ce rezultă din starea de indiviziune forţată cu privire la părţile comune în care se află toţi proprietarii. Critica se raportează de fapt la art. 16 din Constituţie, dar aceasta nu poate fi reţinută, deoarece textul de lege criticat se aplică în egală măsură tuturor persoanelor vizate de norma legală criticată. De asemenea, se face referire la cele reţinute de Curte prin deciziile nr. 196 din 12 februarie 2009 şi nr. 393 din 19 martie 2009.
   9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    C U R T E A,

    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
   10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2310 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
   11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, având următorul conţinut: "Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat."
   12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată.
   13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 prin raportare la dispoziţiile art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată din Legea fundamentală, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, în cazul unui imobil cu mai multe locuinţe, proprietarii au, pe lângă dreptul de proprietate individuală asupra apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, şi un drept de proprietate comună pe cote-părţi stabilă şi forţată, asupra celorlalte spaţii dintr-un condominiu. Pornind de la această stare de coproprietate forţată asupra părţilor comune ale imobilului, precum şi de la necesitatea reprezentării intereselor proprietarilor în raporturile cu terţii furnizori de servicii, legiuitorul a reglementat posibilitatea înfiinţării asociaţiilor de proprietari, structuri asociative cu personalitate juridică ce au ca scop administrarea, folosirea, întreţinerea şi exploatarea imobilului în interesul tuturor proprietarilor. Din perspectiva scopului anterior menţionat, posibilitatea de a se stabili un sistem propriu de penalizări reprezintă o măsură adecvată, necesară şi care păstrează un just echilibru între interesul colectiv al proprietarilor şi cel individual, al fiecărui proprietar în parte. Astfel, legiuitorul a permis stabilirea de către asociaţia de proprietari a unui sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, reglementând un maximum cu privire la cuantumul acestora, respectiv de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat, precum şi cu privire la perioada de la care se vor aplica - numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată. Potrivit art. 25 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli de reparaţii ale proprietăţii comune sau pentru alte cheltuieli de natură administrativă.
   14. Totodată, Curtea constatată că textul de lege criticat instituie o măsură de protecţie a proprietarilor care plătesc la termen cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. În lipsa unei astfel de reglementări, s-ar putea ajunge în situaţia ca aceştia să nu mai beneficieze de serviciile contractate cu terţii ori să suporte penalităţile ce rezultă din neplata la termen a serviciilor de către alţi proprietari. Aşadar, această măsură sancţionează pe de o parte comportamentul culpabil al proprietarilor care nu-şi plătesc la termen cotele de contribuţie, iar, pe de altă parte, protejează colectivitatea, fără a aduce atingere justului echilibru între interesele concurente. Aşa fiind, nu poate fi primită critica privind încălcarea dreptului de proprietate privată al autorului excepţiei, prevederile legale criticate fiind în acord cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege (a se vedea, în sensul celor de mai sus, Decizia nr. 726 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 9 martie 2015, paragrafele 22-24).
   15. Distinct de cele reţinute în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cu acest prilej, Curtea observă că autorul formulează critica din perspectiva unei comparaţii între art. 1-6 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, şi textul de lege criticat. Or, astfel cum a reţinut Curtea în jurisprudenţa sa, examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele (a se vedea, exemplificativ, Decizia nr. 486 din 11 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2004).
   16. În final, referitor la cuantumul penalităţilor Curtea reţine că acesta este rezonabil, legiuitorul instituind un plafon maxim de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma acestora să poată depăşi suma la care s-au aplicat. Tot ca un beneficiu acordat celor care întârzie sau nu plătesc cota de întreţinere, Curtea observă că acestea se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile, care depăşeşte termenul stabilit pentru plată.

   17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

    În numele legii

    D E C I D E:

    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Bako Istvan Sandor în Dosarul nr. 11.631/320/2014 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 12 aprilie 2016.
   

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,
Cristina Cătălina Turcu

 

ACTIUNI REALIZATE CU SPRIJINUL: VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA, ELMAS BRASOV, ELSACO, ISTA ROMANIA, RADET BUCURESTI. PARTENER MEDIA: RADIO ROMANIA ACTUALITATI – BUCURESTI FM 98,3; ARENA CONSTRUCTIILOR.

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITATIE DEZBATEREA- REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Vineri, Iunie 17, 2016 18:42

Stimata doamna, / Stimate domnule,

In cadrul dezbaterilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, miercuri, 22.06.2016, ora 11.00, la Sala de Conferinte de la RADET Ilioara (etaj 3, str. Strada Ilioara nr. 16 – fosta Scoala de soferi, Sectorului 3 Bucuresti), are loc dezbaterea cu tema: REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI!

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai AMRSP, PMB, RADET BUCURESTI.
 • Specialisti in domeniu;
NUMĂR LIMITAT DE LOCURI! VĂ RUGĂM SĂ CONFIRMAŢI PARTICIPAREA LA 0726.373.000, 0743.627.705, 021.341.30.62, tatiana.musteata@habitaturban.ro;


Va rugam sa delegati un reprezentant la aceasta intalnire!
Sprijinul dumneavoastra, participarea specialistilor delegati sunt factori ce contribuie la ceea ce noi considerăm că sunt programe de succes.
Multumindu-va anticipat pentru PARTICIPARE, va rog sa primiti, asigurarea deplinei mele consideratii.

Cu deosebit respect,
PRESEDINTE
Mihai MEREUŢĂ

 

AGENDA EVENIMENTULUI

MIERCURI, 22 IUNIE 2016, SALA DE CONFERINTE DE LA RADET ILIOARA

10:30 – 11:00

Primirea si înregistrarea participantilor

11:00 – 11:15

Cuvânt introductiv, prezentarea invitaţilor, lansarea Conferintei
Mihai MEREUŢĂ – Presedinte Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat

11:15 – 12:00

Prezentari

 • AMRSP
 • PMB
 • RADET
 • COMPANII DIN DOMENIU

12:00 – 13:00 

 • Interventii ale membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari;
 • Intrebari / Raspunsuri / Concluzii
Acest post a fost postat in categoria: Noutati